Ai întrebări? Folosește forma noastră de contact iar noi îți vom răspunde la e-mail cît de curînd posibil. Mulțumim./У вас есть вопросы? Используйте нашу контактную форму и мы ответим по электронной почте как можно скорее. Спасибо.

Forma de contact...

Notă juridică/Hадлежащее уведомление

Răspundere/Oтветственность

MD

Vă rugăm să rețineți că orice contribuție furnizate pe acest site sunt doar cu titlu informativ.

 Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru exhaustivitatea, corectitudinea și actualitatea conținutului. Publicarea și distribuirea de orice conținut necesită aprobarea expresă a MAPA GmbH.

 În ciuda monitorizarea atentă a conținutului de link-uri externe, nu ne asumăm răspunderea pentru ele. Responsabilitatea pentru conținutul acestor pagini aparține exclusiv cu operatorii lor.

RU

Обратите внимание, что любой вклад, представленные на этом сайте, только для информации.

Мы не несем ответственности за полноту, точность и своевременность содержания. Публикация и распространение любого контента требует специального разрешения MAPA GmbH.

Несмотря на тщательный контроль содержания внешних ссылок, мы не несем ответственности за них.Содержание этих страниц несут исключительно их владельцы.

Protecția datelor Google Analytics/Конфиденциальность Google Analytics

MD

Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc ("Google"). Google Analytics utilizează așa-numite "cookies", adică fișiere text, care sunt salvate pe computer și pentru a permite utilizarea de către dvs. a site-ului pentru a fi analizate. Informațiile privind utilizarea de către dumneavoastră a acestui website (inclusiv adresa IP) generate de cookie este transferată și stocate pe un server de Google în Statele Unite ale Americii.

 

Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului, de a crea rapoarte de site-ul de activitate pentru operatorii site-ului și să ofere servicii suplimentare referitoare la site-ul web și de utilizare a internetului. Google poate transfera, de asemenea, aceste informații către terți, în măsura în care acest lucru este cerut de lege sau aceste terțe părți au fost contractate de către Google pentru a procesa aceste date. În nici un caz Google referi adresa dvs. IP cu orice alte date deținute de Google.

 

Puteți preveni instalarea de cookie-uri prin setarea corespunzătoare în software-ul browser-ul dvs., cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în acest caz, este posibil să nu fi capabil de a folosi toate funcțiile acestui site pentru a măsura.

 

Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord să Google procesarea datelor în modul și pentru scopul descris mai sus.

RU

Данный сайт использует Google Analytics, сервис веб-аналитики предоставляемых По Google Inc ("Google"). Google Analytics использует так называемые "маркеры", т.е. текстовые файлы, которые сохраняются на вашем компьютере и включить использование веб-сайта для анализа. Информация относительно Вашего использования данного веб-сайта (включая ваш IP-адрес), поступающей от печенья передается и хранится на сервере Google в США.

Google будет использовать эту информацию для оценки использования веб-сайта, для создания отчетов сайта для операторов и предоставлять дополнительные услуги, связанные с использованием веб-сайта и Интернета. Google может также передавать эту информацию третьим лицам, в какой это требуется по закону или эти третьи лица были заключены контракты на Google для обработки этих данных. В любом случае Google относятся Ваш IP-адрес с другими данными Google.

Вы можете предотвратить установку куки соответствующие настройки в программном обеспечении вашего браузера, однако учтите, что в этом случае вы не сможете использовать все функции этого веб-сайта для измерения .

Используя этот сайт, вы соглашаетесь с Google обработки данных в порядке и для целей, описанных выше.

Use of Facebook plugins

These Internet pages use plugins of the social network facebook.com, operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).
When you call up a page of our website that contains one of these plugins, your browser established a connection with the Facebook servers and the content of the plugin is displayed on the Internet page by notification to your browser. As a result of this, the Facebook servers are informed of the specific Internet pages you visited. If you are logged in to Facebook as a member, Facebook allocates this information to your personal Facebook user account. When using the plugin functions (e.g. by clicking on the “like” button or submitting a comment), this information is also allocated to your Facebook account, which you can only avoid by logging out prior to using the plugin.
For further details on the collection and use of data by Facebook as well as on your rights and possibilities regarding the protection of your privacy, please refer to the data privacy notice of Facebook.

Condiții de participare la premiu concursuri de MAPA GmbH

MD

Informații generale

Persoanele cu vârsta peste 18 ani sau minorilor ai căror părinți au fost de acord cu privire la participarea, având reședința permanentă în Germania sau Austria, și să participe personal la site-uri de calculator din Germania sau Austria, sunt eligibile să participe. Numai participanții vor fi luate în considerare, care au răspuns la toate întrebările de concurs cu premii sau tombola corect, corect și complet, introdus toate datele solicitate în formularul online, prevăzut în acest scop și transmis datele lor prin intermediul acestui formular. Participarea justifică nici un drept legal de a un premiu. Fiecare persoană poate participa la concurs cu premii / tombolă doar o singură dată; participarea multiple duce la descalificare. La data indicată în respectivul premiu concurs / tombola se consideră ca fiind data limită pentru participare. Participanții sunt singurii responsabili pentru corectitudinea datelor lor, în special detalii de contact.


Premii, deciziile de câștigători și de notificare

Castigatorul este selectat de către o mulțime folosind principiul aleatoriu. Premii fără numerar nu va fi plătit în numerar și premii nu trebuie să fie transferate la alte persoane.

Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail și sunt de acord cu publicarea numelor lor, scrisoarea inițială a acestora prenumele și locul lor de reședință. În cazul în care câștigătorul nu intra în contact cu noi în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării, el nu va mai avea dreptul de a revendica premiul și un câștigător substitut va fi decis după cum este descris mai sus.


Protecția datelor

Prin participarea la concurs premiu / tombolă, participantul este de acord în mod expres că MAPA GmbH sau compania a comandat cu executarea stochează informațiile necesare pe durata a concursului premiu / tombolă. Datele vor fi șterse după 14 zile. Participantul poate retrage consimțământul în orice moment și să abroge astfel participarea. MAPA GmbH nu va divulga datele personale ale participanților prevăzute în domeniul de aplicare al premiului concursului / tombolă la terți.


Modificarea condițiilor de participare și de reziliere a concursului premiu / tombolă

MAPA GmbH își rezervă în mod expres dreptul de a schimba condițiile de participare, în orice moment și de a rezilia un concurs premiu / tombolă prematur fără a da motive. Nu există nici un drept la premii.


Excluderea de la participarea

Angajații MAPA GmbH și rudele lor sunt excluse de la participarea. MAPA GmbH poate descalifica persoane fizice, în orice moment, din motive justificate, cum ar fi de exemplu încălcarea condițiilor de participare, utilizarea de pseudonime, participare multiple, influența ilegală a premiului concursului / tombolă de manipulare manuală sau tehnică, apartenența la asociațiile de jocuri de noroc sau din motive similare. În astfel de cazuri, premiile pot fi retrase și a cerut înapoi chiar și la un moment ulterior.


Diverse

În cazul în care prevederile individuale ale condițiilor de participare a fi sau a deveni invalid, valabilitatea condițiilor rămase de participare nu vor fi afectate. Prevederea invalidă va fi înlocuită cu un regulament valabil, care este cel mai aproape de scopul prevederii invalide.

Nu există nici un drept de apel.

RU

Дополнительная информация

 

Лиц в возрасте 18 лет и несовершеннолетних детей, родители договорились об участии, с постоянным местом жительства в Германии или Австрии, а также присутствовать на компьютере сайты в Германии и Австрии, имеют право на участие. Только участники будут рассмотрены который ответил на все вопросы правильно приз конкурса или лотереи, правильно и полностью введены все необходимые данные в онлайн-форме, предусмотренной для этой цели, и представили свои данные через эту форму. Участие оправдать любое законное право на награду. Каждый человек может принять участие в конкурсе с призами / тотализаторе только один раз, несколько дисквалификации участия. Дата, указанная в соответствующем приз конкурса / розыгрыша считается в качестве крайнего срока для участия. Участники несут полную ответственность за точность своих данных, в частности информации о контакте.

 

 

 

Награды, решения и уведомления победителей

 

Победитель определяется много использованием случайных принципе. Безналичный призы будут выплачены наличными и призами не должны передаваться другим.

 

Победители будут уведомлены по электронной почте и согласие на публикацию их имен, начальную букву своего имени и места жительства. Если победитель не свяжется с нами в течение 20 дней с момента уведомления, то он не будет иметь право получить выигрыш, и запасной, победитель будет определен, как описано выше.

 

 

 

Конфиденциальность

 

Участвуя в конкурсе, призом / розыгрыше участник соглашается, что компания МАПО GmbH или приказал казнить хранит информацию, необходимую во время приз конкурса / розыгрыша. Данные будут удалены через 14 дней. Участник может отозвать свое согласие в любое время и отменить свое участие. МАЛО GmbH не будет раскрывать личные данные участников под действие приз конкурса / тотализаторе третьих лиц.

 

 

 

Изменение условий участия и прекращении приз конкурса / розыгрыша

 

МАЛО GmbH оставляет за собой право изменять условия и условия, в любое время расторгнуть приз конкурса / розыгрыша преждевременно без объяснения причин. Там нет права на получение призов.

 

 

 

Исключение из участия

 

МАЛО GmbH сотрудники и их родственники не могут участвовать. МАЛО GmbH может дисквалифицировать лиц, в любое время, по обоснованным причинам, таким как, например нарушения условий участия, использования псевдонимов, несколько участия, влияния незаконной приз конкурса / тотализаторе или технических ручной обработки, членство ассоциации игр азартные игры или аналогичным причинам. В таких случаях, призы могут быть изъяты и даже перезвонили в более позднее время.

 

 

 

Различный

 

Если отдельные положения условий участия в являются или становятся недействительными, действительность остальных условий участия, не будут затронуты. Недействительным положение должно быть заменено на действительное положение, которое ближе всего к цель данного положения недействительным.

 

Существует нет права на обжалование.